RODO

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje odnośnie RODO w naszej firmie.

1. Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

Administratorem danych jest PZL TRAVEL, 74-400 Złotów. Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce kontakt.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

 • jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • jeśli rezerwujesz bilety – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 • jeśli wysłałeś zapytanie ofertowe – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 • otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)
 • kontakt w celu badania jakości obsługi klienta oraz zapytania odnośnie przebiegu podróży przez pracownika PZL TRAVEL – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

3. Okres przez który dane będą przetwarzane:

 • rejestracja w systemie przejazdowym firmy PZL TRAVEL– do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
 • sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 • rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

4. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym PZL TRAVEL, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzeniaW przypadku wydarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie usługi przez PZL TRAVEL we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych).

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO- czyli co?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)- pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.
Przepisy RODO obowiązują w Polsce od 25.05.2018 r.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.